Egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló rendelet módosítás

2023. február 3.

A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent 27/2023.(II.1.) Korm. rendelet az önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozóan kedvező változást tartalmaz.

A Kormány 27/2023. (II. 1.) Korm. rendelete az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról. A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6. §-sal egészül ki: „6.  § Azon gazdasági társaság vezető tisztségviselője, amely felett a  helyi önkormányzat a  Ptk. 8:2.  §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik, az  egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 27/2023. (II. 1.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Módr1.) hatálybalépésétől számított tíz napon belül elektronikus vagy postai úton megküldött írásbeli nyilatkozattal tájékoztatja a földgázkereskedőt, ha a 2. § (1) bekezdésétől eltérően a földgáz-kereskedelmi szerződés szerinti minimális földgáz-mennyiséget a Módr1. hatálybalépését követően is érvényesíti.” 2. § Az R. 1. § a) pont ac) alpontjában az „állam a Ptk.” szövegrész helyébe az „állam vagy a helyi önkormányzat a Ptk.” szöveg lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba:

MK_23_017

Megosztás